Hlavná stránkaOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.edoxxlistky.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Používateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ neodovzdáva, neprevádza a neoznamuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Ak si Používateľ želá opraviť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na e-mailovej adrese info@edoxxlistky.sk alebo na poštovej adrese uvedenej na stránke Informácie o webe.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od společnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

Google Analytics

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“. Sú to textové súbory ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej

užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súboru cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené.

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html.

Ak chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača Používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ sleduje napríklad celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce Používateľ cookies používať, alebo ak chce, aby internetový prehľadávač použitie cookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehľadávači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Používateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.edoxxlistky.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML5, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS 3.

Pri tvorbe stránok bolo prihliadané na Metodický pokyn MVČR k vyhláške č. 64/2008 Zb. (vyhláška o prístupnosti) a prihliadnuté k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z dňa 11. 12. 2008), s dôrazom na splnenie pravidiel úrovne A, a k metodickým pokynom projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (z dňa 31. 3. 2005).

Odporúčané rozšírenie prehliadača

Vo formáte PDF ponúkame niektoré dokumenty a dopĺňajúce informácie, ktoré sú príliš rozsiahle a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo k dispozícii na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

Časť dokumentov je zverejnená v niektorom z formátov aplikácií Microsoft Office. Pre všetky tieto formáty je na stránkach spoločnosti Microsoft k dispozícii prehliadač, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať do Vášho počítača; prípadne si môžete zadarmo stiahnuť kancelársky balík Open Office.