Hlavná stránkaVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o dodávkach produktov

Všeobecné obchodné podmienky k zmluvám o zabezpečení poskytovania služieb

Platné od 1.1.2017

1. Vymedzenie pojmov

Pokiaľ priamo z kontextu nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) v jednotnom alebo v množnom čísle a s veľkým začiatočným písmenom alebo s malým začiatočným písmenom nižšie definovaný význam.

1.1 Produkty spoločnosti DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. sú produkty:
v papierovej forme -
stravné lístky (SL), nápojové poukážky (NP), benefitné poukážky (BP) (ďalej len „produkty v papierovej forme“), v elektronickej forme - elektronické stravné lístky (ESL), elektronické nápojové poukážky (ENP), elektronické benefitné poukážky (EBP) (ďalej len  „elektronické produkty“ a spoločne s produktmi v papierovej forme ďalej len „produkty“). Produkty v papierovej forme a Karty eDOXX Dodávateľa budú označené logom „DOXX STRAVNÉ LÍSTKY“, nezameniteľným s logom iných dodávateľov. Produkty Dodávateľa sú účelovo viazané ceniny a sú určené výlučne na účel stanovený v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb.

1.2 Emisia produktov - predstavuje súbor produktov vydaných Dodávateľom na určité obdobie, pre ktoré je produkt platný a akceptovaný v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa. Platnosť hodnôt elektronického produktu asociovaného s Kartou eDOXX  je daná druhom produktu emisie a dĺžkou doby platnosti emisie týchto produktov. Dĺžka doby platnosti emisie hodnôt ESL a ENP je 15 mesiacov  a platí od 1. 10. kalendárneho roka predchádzajúceho rok emisie do 31. 12. kalendárneho roka  danej emisie. (napr. Emisia 2017 platí od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017). Dĺžka doby platnosti emisie hodnôt EBP je 27 mesiacov a platí od 1. 10. kalendárneho roka predchádzajúceho rok emisie do 31. 12. kalendárneho roka danej emisie.  (napr. Emisia 2017 - 2018 platí od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2018). Po uplynutí doby platnosti danej emisie strácajú hodnoty elektronických produktov svoju platnosť a nie je možné ich už použiť na úhradu v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa. Produkty, ktorých hodnoty sú asociované s Kartou eDOXX strácajú platnosť uplynutím posledného dňa doby platnosti konkrétnej emisie daného druhu elektronického produktu. Držiteľ karty nie je oprávnený použiť ani žiadať akýkoľvek nevyužitý zostatok hodnôt produktov od Dodávateľa/Klienta/Zmluvnej prevádzky Dodávateľa po  skončení ich platnosti. Karta eDOXX obsahuje okrem NFC čipu na bezkontaktné používanie aj magnetický prúžok a čip, ktoré sa na účely úhrady Kartou eDOXX v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa nevyužívajú.

1.3 Karta eDOXX - je nosič pridelených hodnôt elektronických produktov (ESL,ENP,EBP) na základe objednávky Klienta, a ktoré sú asociované s Kartou eDOXX vydanou Dodávateľom. Karta eDOXX je debetná, bezkontaktná a neprenosná. Dodávateľ vydáva 3 druhy Karty eDOXX: Stravovacia karta eDOXX s pridelenými hodnotami ESL, Nápojová karta eDOXX s pridelenými hodnotami ENP, Benefitná karta eDOXX s pridelenými hodnotami EBP. Karty eDOXX možno  používať na úhradu ceny alebo jej časti v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa na účel dohodnutý v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb, a to prostredníctvom POS terminálu, vybaveného softwarovou aplikáciou ESL dodanou Dodávateľom, respektíve ním určenou osobou. Platnosť Karty eDOXX je obmedzená mesiacom a rokom uvedeným na Karte eDOXX. Vlastníkom Karty eDOXX je Dodávateľ.

1.4 Platnosť Karty eDOXX (expirácia) – je platnosť (expirácia) Karty eDOXX vyznačená na Karte eDOXX. Platnosť Karty eDOXX je 3 roky od mesiaca a roka  jej vydania.

1.5 Dodávateľ - spoločnosť DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 12115/L, ktorá vo vlastnom mene vydáva (emituje) produkty (SL, ESL, NP, ENP, BP, EBP), a je oprávnená pre Klienta na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb zabezpečiť (sprostredkovať) vo vybraných Zmluvných prevádzkach Dodávateľa stravovacie služby podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), je oprávnená pre klienta na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb zabezpečiť (sprostredkovať) vo vybraných Zmluvných prevádzkach Dodávateľa pitný režim podľa § 7 vyhlášky Ministerstva Zdravotníctva SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, a je oprávnená pre Klienta na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb zabezpečiť (sprostredkovať) vo vybraných Zmluvných prevádzkach Dodávateľa regeneráciu pracovných síl, ako i realizáciu sociálnej politiky podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

1.6 Klient - fyzická osoba podnikateľ a/alebo právnická osoba, ktorá podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov je povinná zabezpečiť sebe a/alebo svojim zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Klient je tiež povinný zabezpečiť pitný režim podľa § 7 vyhlášky Ministerstva Zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Klient je oprávnený zabezpečiť stravovanie a pitný režim prostredníctvom dodávateľa, ktorý je oprávnený stravovacie služby a pitný režim zabezpečiť (sprostredkovať). Klient je oprávnený na regeneráciu pracovných síl, ako i na realizáciu sociálnej politiky podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov využiť služby dodávateľa, ktorý je oprávnený tieto služby zabezpečiť alebo sprostredkovať.

1.7 Registrovaný Klient – je Klient, ktorý má aktivovaný účet v Zákazníckej   zóne

1.8 Neregistrovaný Klient – je Klient, ktorý nemá aktivovaný účet  v Zákazníckej zóne, ale má uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb s Dodávateľom

1.9 Nezmluvný Klient – je Klient, ktorý nemá uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb s Dodávateľom a nemá vytvorený účet v Zákazníckej zóne.

1.10 Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb – je zmluva o  zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta; zmluva o zabezpečení pitného režimu alebo zmluva o zabezpečení benefitných poukážok, uzavretá medzi Dodávateľom a Klientom.

1.11 Personalizovaná objednávka – je objednávka Klienta na meno a priezvisko Držiteľa karty. Pri produktoch v papierovej forme je Klient povinný vytvoriť túto objednávku v predpísanom excelovskom formáte (.xls) Dodávateľa alebo vytvoriť cez užívateľský účet Klienta v Zákazníckej zóne. Pri elektronických produktoch je Personalizovaná objednávka cez užívateľský účet v Zákazníckej zóne nevyhnutnou podmienkou pre objednanie elektronických produktov a Kariet eDOXX. Pre Personalizovanú objednávku elektronických produktov a Personalizovanú objednávku papierových produktov cez užívateľský účet v Zákazníckej zóne je Klient povinný vyplniť distribučný zoznam v časti Distrubučné listy.

1.12 Distribučné listy – je časť užívateľského účtu v Zákazníckej zóne Dodávateľa, ktorej vyplnenie je podmienkou pre Personalizovanú objednávku produktov v papierovej forme vytvorenú v Zákazníckej zóne  a  pre objednávku elektronických produktov a Kariet eDOXX.

1.13 Zmluvná prevádzka Dodávateľa - je zariadenie, ktoré poskytuje stravovanie, alebo pitný režim, alebo regeneráciu pracovných síl ako i realizáciu sociálnej politiky v súlade so živnostenským oprávnením prevádzkovateľa, s ktorým má Dodávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania, pitného režimu, alebo regenerácie pracovných síl ako i realizácie sociálnej politiky na základe akceptácie jeho produktov. Tieto zariadenia sú označené viditeľne umiestnenou etiketou s logom Dodávateľa.

1.14 Cena za zabezpečenie dodania produktov a služieb - sa rozumie nominálna hodnota objednaných produktov, cena za Karty eDOXX a výška odmeny Dodávateľa. 

1.15 Odmena Dodávateľa - pozostáva z: provízie, manipulačného poplatku, poštovného a poistného, poplatku za výmenu papierových produktov a poplatku za stratu, poškodenie, výmenu Karty eDOXX v zmysle aktuálnych cenníkov, pokiaľ nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak.

1.16 Zákaznícka zóna – predstavuje prístup Klienta k svojmu účtu na webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk. Na získanie prístupu do Zákazníckej zóny je Klient povinný vykonať svoju registráciu na webovom portáli Dodávateľa www. doxxlistky.sk  a aktivovať svoj účet.

1.17 On-line platba cez 24 pay - je platba prostredníctvom platobnej brány 24 pay priamo v objednávke produktov cez Zákaznícku zónu alebo prostredníctvom Objednávky bez registrácie

1.18 Mobilná aplikácia eDOXX – softvérová aplikácia postavená na systéme Android a iOS, prostredníctvom ktorej môže Registrovaný Klient vytvoriť jednoduchú objednávku na jeden produkt v papierovej alebo elektronickej forme s určitými obmedzeniami.  Zároveň má možnosť Držiteľ karty overiť zostatok a expiráciu elektronických produktov asociovaných s Kartou eDOXX, a tiež na základe lokalizácie rýchlo nájsť najbližšie  Zmluvné prevádzky Dodávateľa v závislosti od druhu produktu Dodávateľa.

1.19 Držiteľ karty – fyzická osoba (zamestnanec Klienta/fyzická osoba  podnikateľ), ktorá používa pridelenú Kartu eDOXX personalizovanú na svoje meno a priezvisko na úhradu v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa podľa účelu pridelených hodnôt elektronických produktov asociovaných s Kartou eDOXX.

1.20 Vybavenie objednávky – odovzdanie produktov/Kariet eDOXX objednaných Klientom na prepravu prostredníctvom pošty alebo kuriéra pokiaľ sa Dodávateľ s Klientom nedohodol na osobnom prevzatí objednaných produktov u Dodávateľa.

1.21 Zmluvné strany – Dodávateľ na strane jednej a Klient na strane druhej.

II. Úvodné ustanovenia

III. Registrácia a aktivácia účtu Klienta v Zákazníckej zóne

Objednanie produktov Klientom prostredníctvom Zákazníckej zóny na  webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk je možné len po predchádzajúcej registrácii Klienta v Zákazníckej zóne a aktivácii jeho účtu.

3.1 Klient, ktorý je zaevidovaný v informačnom systéme Dodávateľa sa môže zaregistrovať zjednodušene prostredníctvom svojho IČO alebo čísla Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb. Ak Klient  ešte nemal zmluvný vzťah s Dodávateľom, a nie je zaevidovaný v informačnom systéme Dodávateľa, potom vykoná registráciu cez odkaz „Registrácia„ v časti „Chcem zmluvu na odber produktov DOXX – Stravné lístky“ na webovom portáli Dodávateľa www.edoxxlistky.sk a následne si Klient vyplnením údajov na  webovom portáli Dodávateľa www.edoxxlistky.sk vytvorí portálovú Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb.

3.2 Registráciou a aktiváciou účtu Klient potvrdzuje súhlas s týmito VOP.

IV. Ustanovenia pre produkty v papierovej forme

4.1 Produkty v papierovej forme sú stravné lístky (SL), nápojové poukážky (NP) a benefitné poukážky (BP)

4.1.1 Vyhotovenie produktov zabezpečuje Dodávateľ. Produkt má na prednej strane vyznačený rok, pre ktorý platí, svoju nominálnu hodnotu a je opatrený čiarovým a číselným kódom. Na druhej strane produktu je miesto pre pečiatku zariadenia, ktoré produkt akceptovalo, poučenie o použití produktov a tiež telefonický kontakt a označenie webovej stránky Dodávateľa. Každý produkt obsahuje množstvo ochranných znakov proti jeho zneužitiu a sfalšovaniu. Produkty sú označené logom emitenta „DOXX STRAVNÉ LÍSTKY“, nezameniteľným s logom iných emitentov.

4.1.2 Stravný lístok - je určený na zabezpečenie stravovania, a to v súlade so Zákonníkom práce v platnom znení, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na stravnom lístku, za ktorý je Klientovi poskytnuté jedlo a vhodný nápoj vo vybranej Zmluvnej prevádzke Dodávateľa.

4.1.3 Nápojová poukážka - je určená na zabezpečenie pitného režimu, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva Zdravotníctva SR, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na nápojovej poukážke, za ktorú je klientovi poskytnutý vhodný nealkoholický nápoj vo vybranej Zmluvnej prevádzke Dodávateľa.

4.1.4 Benefitná poukážka - je určená na zabezpečenie regenerácie pracovných síl ako i na realizáciu sociálnej politiky, a to v súlade so zákonom o sociálnom fonde v platnom znení, minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na benefitnej poukážke, za ktorú je klientovi poskytnutá služba resp. dar vo vybranej Zmluvnej prevádzke Dodávateľa.

4.1.5 Nepoužité produkty je možné vymeniť za produkty platné pre nový kalendárny rok jednorazovo, najneskôr do 31.  01. nasledujúceho kalendárneho roka kus za kus, alebo formou dobropisu. Výmena produktov je možná až po uplynutí doby ich platnosti. Klient je oprávnený požiadať o výmenu produktov len písomnou žiadosťou. Po termíne 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka Dodávateľ nepoužité a už neplatné produkty Klientovi nie je povinný vymeniť. Výmena nespotrebovaných Produktov je za jedno rázový poplatok 10 €.

4.1.6 Platnosť benefitných poukážok je 2 roky, skončenie platnosti je vyznačená na zadnej strane každej poukážky.

4.2 Objednávanie  produktov v papierovej forme

4.2.2 Klient je oprávnený objednať si u Dodávateľa na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb zároveň elektronické produkty aj produkty v papierovej forme toho istého druhu v jednej objednávke.

4.2.3 Účet Klienta v Zákazníckej zóne obsahuje okrem funkcionality zabezpečujúcej možnosť objednania produktov aj prehľad všetkých objednávok Klienta s označením ich aktuálnych stavov.

4.2.4 Pri zadaní objednávky Klientom cez Zákaznícku zónu budú faktúry, zálohové faktúry a príjmové pokladničné bloky (ďalej len „doklady“) Klientovi zasielané len v elektronickej forme.

4.2.5 Registrovaný Klient je oprávnený v Zákazníckej zóne, po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu, vytlačiť si doklady a zadané objednávky v časti „Prehľad dokladov“.

4.2.6 Neregistrovaný Klient je oprávnený zadávať objednávky produktov  len cez jednoduchý formulár na webovej stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk, pričom nemá prístup k histórii objednávok a dokladov.

4.2.7 Registrovaný aj Neregistrovaný Klient sú oprávnení sa s Dodávateľom dohodnúť v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb na Personalizovanej objednávke, na základe ktorej budú Klientovi doručené produkty v papierovej forme personalizované na meno zamestnanca podľa presne vyšpecifikovaných požiadaviek Klienta. V tomto prípade má Dodávateľ nárok na Manipulačný poplatku v zmysle čl. 6. bod 6.2.6 VOP, pokiaľ nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak.

4.2.8 Pri Personalizovanej objednávke cez Zákaznícku zónu je podmienkou vyplnenie časti užívateľského účtu - Distribučný list, kde Klient uvedie základné údaje o svojich zamestnancoch v rozsahu meno, priezvisko (povinný údaj); kontaktný e-mail, číslo zamestnanca (nepovinný/voliteľný údaj). Po vyplnení Distribučných listov je Klient oprávnený objednať produkty v papierovej forme pre svojich zamestnancov, a už len priradením počtu ks k jednotlivým zamestnancom a vybraným hodnotám produktov v papierovej forme, ktoré si Klient zvolil.

4.2.9 Nezmluvný Klient je oprávnený si objednať produkty v papierovej forme cez webovú stránku Dodávateľa www.doxxlistky.sk prostredníctvom odkazu „Objednávka bez registrácie“. Nezmluvný Klient potvrdzuje obchodný vzťah s Dodávateľom potvrdením súhlasu s týmito VOP pri objednávaní produktov  priamo v „Objednávke bez registrácie“.

4.2.10 Na účel uhradenia ceny za zabezpečenie dodania produktov a služieb Dodávateľ vystaví Klientovi zálohovú faktúru. Po jej úhrade, najskôr nasledujúci deň po dni pripísania predmetnej peňažnej sumy na účet Dodávateľa je Klient oprávnený prevziať si produkty na pobočke Dodávateľa, alebo Dodávateľ zašle Klientovi produkty spolu s daňovým dokladom, ak nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak. Klient je oprávnený si kúpiť produkty v hotovosti na pobočke Dodávateľa a po ich úhrade si ich prevziať spolu s daňovým dokladom. V prípade doručenia produktov Klientovi na dobierku, Klient zaplatí v hotovosti za prevzaté produkty pri ich prebratí. Daňový doklad o ich zaplatení vystavuje v tomto prípade kuriér.

4.2.11 Registrovaný a Nezmluvný Klient je oprávnený svoju objednávku uhradiť ihneď prostredníctvom on-line platby 24 pay. Dodávateľ je oprávnený za on-line platbu kreditnou alebo debetnou platobnou kartou  cez 24 pay si vyúčtovať transakčný poplatok vo výške 2,50 € bez DPH. On-line platba cez 24 pay  internetbankingom je bez poplatku.

4.3 Spôsob využitia benefitných poukážok

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť využitie benefitných poukážok v zariadeniach, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Na základe tejto zmluvy sú zmluvné zariadenia povinné poskytnúť plnenie v súlade s čl. II. ods. 1. tejto zmluvy.

Dodávateľ zodpovedá za to, že poskytnuté plnenie v zmluvných zariadeniach, sa bude rovnať minimálne nominálnej hodnote benefitnej poukážky. Rozdiel medzi nominálnou hodnotou benefitnej poukážky a hodnotou poskytnutého plnenia doplatia zamestnanci klienta v týchto zariadeniach v hotovosti alebo kartou.

Zamestnanci klienta nie sú oprávnení požadovať plnenie predmetu tejto zmluvy v hodnote nižšej ako predstavuje nominálna hodnota benefitnej poukážky a vydanie v hotovosti.

V. Ustanovenia pre produkty v elektronickej forme

5.1 Produkty v elektronickej forme sú elektronické stravné lístky (ESL), elektronické nápojové poukážky (ENP) a elektronické benefitné poukážky (EBP)

5.1.1 Produkty v elektronickej forme zabezpečuje Dodávateľ . Nosičom ESL je Stravovacia karta eDOXX, nosičom ENP je Nápojová karta eDOXX a nosičom EBP je Benefitná karta eDOXX. Karta eDOXX má na prednej strane vyznačené logo Dodávateľa, meno a priezvisko Držiteľa karty, expiráciu karty (mesiac/rok) a 16 miestne sériové číslo karty. Na zadnej má Karta eDOXX vyznačený jedinečný čiarový kód a kontaktné údaje Dodávateľa. Ku každej Karte eDOXX  je pridelený jedinečný PIN. PIN Karty eDOXX sa používa pri úhrade nad 20 € prostredníctvom NFC technológie, alebo pri každej úhrade prostredníctvom čipu na karte (vloženie karty eDOXX do šachty POS termináli) v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa,  pri telefonickom kontakte s CALL Centrom Dodávateľa za účelom overenia zostatku, platnosti hodnôt nabitých na Karte  eDOXX a pod. Platnosť Karty eDOXX je 3 roky. Platnosť Karty eDOXX (expirácia ) začína plynúť mesiacom a rokom, kedy bola Karta eDOXX napersonalizovaná a priradená ku konkrétnemu Držiteľovi karty na základe objednávky Klienta. Karta eDOXX  je debetná a neprenosná.

5.1.2 Na použitie Karty eDOXX sa vzťahujú Pravidlá používania Kariet eDOXX, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb a sú záväzné pre Klienta i Držiteľa karty.

5.1.3 Pre každý elektronický produkt sa vydáva samostatná Karta eDOXX. Klient nie je oprávnený požadovať asociáciu viac ako jedného elektronického produktu s jednou Kartou eDOXX. Kartu eDOXX aktivuje Klient. Klient odovzdá Držiteľovi karty Kartu eDOXX aktívnu – pripravenú na použitie. Klient je pred odovzdaním Karty eDOXX povinný poučiť Držiteľa karty s Pravidlami používania Kariet eDOXX.

Držiteľ karty  si Kartu eDOXX prevezme od Klienta v uzatvorenej obálke, ktorá obsahuje personalizovanú Kartu eDOXX a PIN k tejto karte. Prevzatím Karty eDOXX Držiteľ karty potvrdzuje, že bol s Pravidlami používania Kariet eDOXX oboznámený, rozumie im a súhlasí s nimi.

5.1.4 Klient ani Držiteľ karty nie je oprávnený požadovať pridelenie hodnôt elektronického produktu vo výške nespotrebovaných hodnôt elektronického produktu asociovaného s Kartou eDOXX, ktorých platnosť skončila (expirovala) a ani požadovať finančnú náhradu za tieto hodnoty po dátume ich platnosti.

5.1.5 Elektronický stravný lístok - je určený na zabezpečenie stravovania, a to v súlade so Zákonníkom práce v platnom znení. Klientovi je poskytnuté jedlo a vhodný nápoj vo vybranej Zmluvnej prevádzke Dodávateľa. Platba ESL musí byť vždy najmenej vo výške minimálnej hodnoty v zmysle § 152 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení. ESL nie je možné použiť na platbu sumy nižšej ako uvedená minimálna hodnota a maximálne do výšky pridelenej hodnoty ESL asociovanej so Stravovacou Kartou eDOXX. ESL sú platné pre príslušný emisný rok a ich platnosť končí 31. 12. príslušného emisného roka. Po termíne 31. 12. príslušného emisného roka. Dodávateľ nepoužité - neplatné ESL Klientovi nie je oprávnený/povinný vymeniť za hotovosť alebo platný ESL.

5.1.6 Elektronická nápojová poukážka - je určená na zabezpečenie pitného režimu, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva Zdravotníctva SR, maximálne v hodnote pridelených hodnôt ENP asociovaných s Nápojovou Kartou eDOXX, za ktorú je Klientovi poskytnutý vhodný nealkoholický nápoj vo vybranej Zmluvnej prevádzke Dodávateľa. ENP sú platné pre príslušný emisný rok a ich platnosť končí 31. 12. príslušného emisného roka. Po termíne 31. 12. Dodávateľ nepoužité - neplatné ENP Klientovi nie je oprávnený/povinný vymeniť za hotovosť alebo platný ENP.

5.1.7 Elektronická benefitná poukážka - je určená na zabezpečenie regenerácie pracovných síl ako i na realizáciu sociálnej politiky, a to v súlade so zákonom o sociálnom fonde v platnom znení, maximálne v nominálnej hodnote pridelených hodnôt EBP asociovaných s Benefitnou Kartou eDOXX, za ktorú je Klientovi poskytnutá služba resp. dar vo vybranom zmluvnom zariadení. EBP sú platné pre príslušné dva emisné roky a ich platnosť končí 31. 12. príslušného emisného roka. Po termíne 31. 12. Dodávateľ nepoužité - neplatné EBP klientovi nie je oprávnený/povinný vymeniť za hotovosť alebo platný EBP.

5.2 Objednávanie elektronických produktov a Kariet eDOXX, aktivácia Kariet eDOXX a asociovanie pridelených hodnôt elektronických produktov s Kartami eDOXX

5.2.1 Na objednávanie elektronických produktov a Kariet eDOXX pre Zmluvného Klienta je nevyhnutná predchádzajúca registrácia a aktivácia účtu Klienta v Zákazníckej zóne Dodávateľa. Na základe uzavretej Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb a následnej registrácii a aktivácii účtu v Zákazníckej zóne prijíma Dodávateľ objednávky Klienta e-mailom, faxom, telefonicky, alebo cez Zákaznícku zónu na webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk alebo webovej stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk. Registrovaný Klient je oprávnený objednávať elektronické produkty aj prostredníctvom mobilnej aplikácie eDOXX Dodávateľa s obmedzením: pre 1 osobu a jeden elektronický produkt, pričom vo svojom užívateľskom účte v časti Distribučné listy je Klient povinný mať túto osobu zapísanú. Prijatá objednávka je pre obidve Zmluvné strany záväzná. Objednávka prijatá po 12,00 hod. sa považuje za objednávku prijatú nasledujúci pracovný deň. Dodávateľ po obdržaní objednávky vystaví Klientovi zálohovú faktúru, ktorú je povinný Klient uhradiť. Dodávateľ vybaví objednávku elektronických produktov max. do 1 pracovného dňa odo dňa prijatia úhrady na bankový účet Dodávateľa, ak v Zmluve o zabezpečené poskytovania služieb nie je uvedené inak. Dodávateľ vybaví objednávku Kariet eDOXX do 7 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady zálohovej faktúry na bankový účet Dodávateľa.

5.2.2 Pri objednávke na webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk cez odkaz „Objednávka bez registrácie“ nie je pre zadanie objednávky registrácia Klienta nutná. Neregistrovaný Klient zadaním objednávky cez odkaz „Objednávka bez registrácie“ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP.

5.2.3 Pri objednávke  elektronických produktov vykonaných cez Zákaznícku zónu/odkaz „Objednávka bez registrácie“ na webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk Dodávateľ zašle doklady Klientovi len v elektronickej forme. Klient je oprávnený si doklady a zadané objednávky vytlačiť aj po prihlásení sa do Zákazníckej zóny v časti „Prehľad dokladov“.

5.2.4 Objednávanie  Kariet eDOXX, ich aktivácia a asociovanie pridelených  hodnôt elektronických produktov s Kartou eDOXX na základe objednávky:

Klient skôr ako začne objednávať vybraný elektronický produkt, je povinný vo svojom účte v Zákazníckeho zóne vyplniť distribučný zoznam v časti Distribučné listy. Distribučný zoznam obsahuje všetkých Držiteľov kariet (zamestnancov), pre ktorých má Klient záujem objednávať vybraný elektronický produkt. Ak má Klient viac zamestnancov, môže si zjednodušiť vyplnenie distribučného zoznamu importom súboru obsahujúce zoznam zamestnancov v predpísanom formáte. Vzor formátu súboru nájde Klient vo svojom účte v časti Distribučné listy. Pre objednanie vybraného Produktu je Klient povinný mať priradené Karty eDOXX pre príslušný elektronický produkt k jednotlivým zamestnancom v distribučnom zozname vo svojom účte v Zákazníckej zóne, s ktorými sa budú pridelené hodnoty  vybraného elektronického produktu  asociovať. Ak Klient objednáva prvýkrát vybraný elektronický produkt, alebo  objednáva elektronický produkt aj pre nových zamestnancov, ktorí ešte nemajú priradené Karty eDOXX, Klient je povinný nových zamestnancov  doplniť do distribučného zoznamu vo svojom účte. Pri objednávke vybraného elektronického produktu pre týchto nových zamestnancov sa automaticky doplní aj objednanie Kariet eDOXX pre  zamestnancov, ktorí ešte nemajú priradenú Kartu eDOXX. Po personalizácii a zaslaní objednaných Kariet eDOXX sa tieto priradia k jednotlivým zamestnancom automaticky v užívateľskom účte Klienta v časti Distribučné listy. Klient je oprávnený v jednej objednávke objednať okrem vybraného elektronického produktu a príslušných Kariet eDOXX aj papierové produkty, ale toho istého druhu /t.j. Klient je oprávnený zároveň v jednej objednávke objednať produkty v papierovej forme i elektronické produkty jedného druhu (SL a ESL, BP a EBP, NP a EBP)/.

5.2.6 Na Dodávateľa ovej stránke www.doxxlistky.sk alebo webovom portáli Dodávateľa www.edoxxlistky.sk je oprávnený objednávať Registrovaný Klient,  aj Nezmluvný Klient v Zákazníckej zóne, kde má prehľad všetkých svojich objednávok s označením ich aktuálnych stavov.

5.2.7 Neregistrovaný Klient nie je oprávnený objednávať elektronické produkty, pokiaľ nemá vytvorený účet v Zákazníckej zóne.

5.2.8 Nezmluvný Klient je oprávnený tiež objednávať elektronické produkty na webovej stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk alebo webovom portáli Dodávateľa www.doxxlistky.sk cez odkaz „Objednávka bez registrácie“. Nezmluvný Klient potvrdzuje obchodný vzťah s Dodávateľom potvrdením súhlasu s týmito VOP pri objednávaní produktov  priamo v „Objednávke bez registrácie“. Pri tejto objednávke elektronických produktov je Nezmluvný Klient povinný si požiadať o vydanie Karty eDOXX, s ktorou sa budú asociovať pridelené hodnoty elektronických produktov, ktoré si objednal.

VI. Cena a finančné vzťahy

6.1 Klient je povinný Dodávateľovi zaplatiť Cenu za zabezpečenie  dodania produktov a služieb v zmysle aktuálneho Cenníka odmien a poplatkov. Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb uhradí Klient bezhotovostne na účet Dodávateľa alebo v hotovosti do pokladne Dodávateľa.

6.2 Cenou za zabezpečenie dodania produktov a služieb sa rozumie nominálna hodnota objednaných produktov, cena za vydanie Karty eDOXX a výška odmeny Dodávateľa. Cena za Karty eDOXX je v zmysle aktuálneho cenníka.

6.3 Odmena Dodávateľa pozostáva z: provízie, manipulačného poplatku, poštovného a poistného, poplatku za výmenu produktov v papierovej forme a poplatku za stratu, poškodenie, výmenu Karty eDOXX v zmysle aktuálnych cenníkov Dodávateľa, pokiaľ nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak.

6.3.1 Provízia Dodávateľa. Dodávateľ má nárok na úhradu provízie za zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávateľa  vo výške dohodnutej percentuálne z celkového množstva dodávaných produktov uvedených v objednávke Klienta, podľa aktuálneho Cenníka odmien a poplatkov. Minimálna výška provízie Dodávateľa  na jeden daňový doklad je 6,- € bez DPH, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

Na fyzickú osobu podnikateľa, ktorá je Klientom Dodávateľa a kupuje produkty alebo požiada o vydanie Karty eDOXX len pre svoju osobu, sa nevzťahuje provízia zo zabezpečenia poskytovania služieb prostredníctvom produktov Dodávateľa, ale len minimálna výška odmeny Dodávateľa  na jeden daňový doklad t. j. 4,20 € bez DPH, pokiaľ nie je stanovené inak.

V prípade, že  suma minimálnej výšky odmeny Dodávateľa bude vyššia ako 3% z celkovej sumy objednaných produktov, tak minimálna výška odmeny sa aplikovať nebude, provízia bude maximálne  3% z celkového množstva dodávaných produktov uvedených v objednávke Klienta.

6.3.2 Cena za vydanie Karty eDOXX je 5,- €. Cena je aj súčasťou Cenníka odmien a poplatkov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb.

6.3.3 Poplatok za výmenu alebo vrátenie produktov v papierovej forme

Dodávateľ má nárok na úhradu poplatku za výmenu a vrátenie produktov v papierovej forme vo výške 10,- €,  a to okrem prípadu, keď je výmena alebo vrátenie produktov vykonávaná v dôsledku preukázateľnej chyby Dodávateľa.

6.3.4 Poplatok za stratu, poškodenie, výmenu Karty eDOXX

V prípade žiadosti Klienta o  opätovné vydanie Karty eDOXX  z dôvodu straty, poškodenia alebo jej výmeny pred skončením platnosti Karty eDOXX (dátumom jej expirácie), ktorá je vytlačená na karte, má Dodávateľ nárok na úhradu poplatku vo výške 10,- €/1 ks, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6.3.5 Manipulačný poplatok

Dodávateľ má nárok na úhradu manipulačného poplatku, ktorý sa účtuje Klientovi len v prípade, ak je Zmluvnými stranami dohodnutý s určením jeho výšky v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb.

6.3.6 Dodávateľ má nárok na úhradu manipulačného poplatku za personalizáciu produktov v papierovej forme.

Manipulačný poplatok za personalizáciu (obálkovanie) produktov v papierovej forme je účtovaný vtedy, ak si Klient túto službu objedná. Cena je určená podľa počtu objednaných a dodaných produktov v kusoch nasledovne:

Manipulačný poplatok za personalizáciu sa účtuje Klientovi len v prípade, ak je dohodnutý v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb.

6.3.7 Poštovné a poistné

Dodávateľ má nárok na úhradu poštovného a poistného za doručenie objednaných produktov, Kariet eDOXX Klientom v zmysle aktuálneho Cenníka poštovného a poistného, ak si Klient neprevezme osobne produkty v papierovej forme a Dodávateľ mu ich doručí do jeho sídla, resp. na požadované odberné miesto (poštou, kuriérom alebo iným spôsobom), a  pokiaľ nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak. Aktuálny Cenník poštovného a poistného tvorí prílohu Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb, a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Karty eDOXX nie je možné prevziať osobne na pobočkách Dodávateľa, a Dodávateľ Karty eDOXX zašle Klientovi prostredníctvom pošty alebo kuriéra.

Zásielky produktov v papierovej forme alebo Kariet eDOXX, ktorých celková fakturačná hodnota je vyššia ako 500 €, nie je možné zasielať poštou a budú zaslané prostredníctvom kuriéra.

6.3.8 Provízia a všetky poplatky uvedené v bodoch 6.3.1. až 6.3.7 týchto VOP  sú uvedené bez DPH.

6.4 Pri osobnom odbere Produktov Klientom je Klient povinný uhradiť Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb v hotovosti alebo  bankovým prevodom – na základe zálohovej faktúry vystavenej Dodávateľom. Pri zabezpečení dodania produktov a služieb Dodávateľom Klientovi prostredníctvom pošty alebo kuriéra je Klient povinný zaplatiť Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb bankovým prevodom – na základe zálohovej faktúry vystavenej Dodávateľom alebo formou dobierky.

6.5 Dodávateľ vystaví Klientovi za dodané produkty a služby daňový doklad, a to v elektronickej alebo papierovej podobe, na základe dohody Zmluvných strán v zmysle Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb.

6.6 Daňový doklad za uhradené elektronické produkty Dodávateľ vystaví a zašle Klientovi v elektronickej forme na e-mail Klienta a zároveň bude takto vystavený daňový doklad k dispozícií Klientovi v užívateľskom účte Klienta v Zákazníckej zóne.

6.7 Finančná suma sa v prípade uhradenia bankovým prevodom na účet Dodávateľa považuje za uhradenú až pripísaním predmetnej sumy na účet Dodávateľa.

6.8 Omeškanie

V prípade, ak klient neuhradí fakturovanú sumu v termíne splatnosti faktúry, dodávateľ je oprávnený požadovať od klienta z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia, a klient je povinný tieto úroky z omeškania dodávateľovi uhradiť. Okrem nároku na úroky z omeškania má dodávateľ v prípade omeškania klienta s úhradou fakturovanej sumy aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dodávateľa vo výške 40,00 € jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Ak klient mešká s úhradou faktúr viac ako 10 dní po lehote splatnosti 3 krát za posledných 12 mesiacov, dodávateľ je oprávnený zmeniť spôsob úhrady z faktúry na predfaktúru, alebo hotovosť.

VII. Práva a povinnosti Dodávateľa

7.1 Dodávateľ má nárok na úhradu Ceny za zabezpečenie dodania produktov a služieb Klientom.

7.2 Dodávateľ je povinný Klientovi odovzdať alebo doručiť produkty a dodať služby objednané Klientom až po úhrade Ceny za zabezpečenie dodania produktov a služieb Dodávateľovi, ak nie je v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb dohodnuté inak.

7.3 Dodávateľ sa zaväzuje:

7.3.1 Zabezpečiť akceptovanie produktov, Kariet eDOXX vo vybraných Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, s ktorými má uzavreté Zmluvy o poskytovaní stravovania, pitného režimu, alebo regenerácii pracovných síl, ako i realizácii sociálnej politiky, a to na základe akceptovania produktov vydaných Dodávateľom.

7.3.2 Viditeľne označiť pri vstupe etiketami s jeho logom vybrané Zmluvné prevádzky Dodávateľa, ktoré prijímajú ním vydané produkty.

7.3.3 Rozširovať počet vybraných Zmluvných prevádzok Dodávateľa a pravidelne aktualizovať ich zoznam na webovej stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk.

7.3.4 Zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie Zmluvných prevádzok Dodávateľa samolepiacimi etiketami so svojim logom.

7.3.5 Poskytovať aktuálne informácie Klientovi o zmenách v systéme zabezpečenia poskytovania stravovania, pitného režimu a čerpania sociálneho fondu.

7.3.6 Na požiadanie Klienta poskytnúť Klientovi aktualizovaný „Zoznam Zmluvných prevádzok Dodávateľa“ podľa vybraných produktov.

7.3.7 Spracovávať osobné údaje Klienta pre potreby naplnenia účelu Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.

7.3.8 Neposkytovať tretím osobám dôverné informácie.

7.4 Dodávateľ Klientovi nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu ktorá vznikne Klientovi v dôsledku zneužitia Karty eDOXX inou osobou či organizáciou, alebo akúkoľvek škodu vzniknutú bez zavinenia Dodávateľa.

VIII. Práva a povinnosti Klienta

8.1 Klient je na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb oprávnený objednávať si u Dodávateľa produkty a vydanie Karty eDOXX pre svojich zamestnancov.

8.2 Klient je povinný:

8.2.1 Uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb v zmysle Cenníka odmien a poplatkov, Cenníka poštovného a poistného, cenu za opätovné vydanie Karty eDOXX, pokiaľ v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb nie je dohodnuté inak.

8.2.2 Používať pri úhradách ako variabilný symbol číslo faktúry/zálohovej faktúry vystavenej Dodávateľom.

8.2.3 Oznámiť bez zbytočného odkladu písomne Dodávateľovi zmeny identifikačných/kontaktných údajov, kontaktných osôb oprávnených k preberaniu produktov/Kariet eDOXX a adresu dodania. V prípade, že Klient Dodávateľovi tieto zmeny neoznámi, zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku porušenia tejto oznamovacej povinnosti.

8.3 Klient sa zaväzuje:

8.3.1 Informovať svojich zamestnancov o spôsobe používania produktov v zmysle týchto VOP a Pravidiel používania Kariet eDOXX vydaných Dodávateľom.

8.3.2 Neposkytovať tretím osobám dôverné informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu s Dodávateľom.

8.3.3 Uhradiť Dodávateľovi fakturovanú Cenu za zabezpečenie dodania produktov a služieb.

8.3.4 Informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia produktov v súlade s ustanoveniami VOP a v nadväznosti na platné právne predpisy SR.

8.3.5 Oboznámiť zamestnancov so zoznamom Zmluvných prevádzok Dodávateľa, ktorý mu bol poskytnutý Dodávateľom, ako i s jeho prípadnými zmenami.

8.3.6 Informovať zamestnancov o dĺžke doby platnosti emisie jednotlivých produktov.

8.3.7 Jednorázovo odovzdať Dodávateľovi nespotrebované produkty v papierovej forme po uplynutí doby ich platnosti na výmenu za platné produkty nasledujúcej emisie produktov pre nový kalendárny rok v dňoch od 1. 1. do 31. 1. po ukončení kalendárneho roka, v ktorom boli produkty v papierovej forme Klientovi dodané. Nespotrebované elektronické produkty nie je možné po uplynutí doby ich platnosti vymeniť. Hodnoty ESL asociované so Stravovacou Kartou eDOXX je potrebné spotrebovať do 31. 12. kalendárneho roka danej emisie elektronických produktov.   

8.3.8 V prípade zmeny nominálnej hodnoty produktov v papierovej forme túto zmenu nahlásiť Dodávateľovi písomne, a to minimálne 2 mesiace vopred.

IX. Reklamácia

9.1 Klient je povinný uplatniť reklamáciu vád dodaných produktov/Kariet eDOXX u Dodávateľa písomne, a to do 24 hodín od doručenia produktov/Kariet eDOXX Klientovi prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Neuplatnením reklamácie vád dodaných produktov/Kariet eDOXX Klientom u Dodávateľa v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP právo Klienta na reklamáciu vád zanikne. Dodávateľ o výsledku šetrenia reklamácie Klienta písomne informuje, a to najneskôr do 21 dní od dňa prijatia reklamácie.

9.2 Dodávateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie uvedenú v bode 9.1 VOP. V takomto prípade sa Dodávateľ zaväzuje Klientovi oznámiť pravdepodobnú lehotu skončenia šetrenia reklamácie, a po skončení šetrenia poskytnúť Klientovi informácie o jej výsledku.

9.3 V prípade chybnej fakturácie majú Dodávateľ a Klient nárok na vzájomné vyrovnanie. Ak Klient zistí chybu vo faktúre, bez odkladu oznámi túto skutočnosť Dodávateľovi s uvedením zistených chýb. V prípade opodstatnenej reklamácie faktúry Dodávateľ vystaví opravenú faktúru. Ak chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví Klientovi opravenú faktúru.

X. Osobitné ustanovenia

10.1 Doručovanie korešpondencie

Dodávateľ sa zaväzuje doručovať Klientovi písomnú korešpondenciu na adresu uvedenú Klientom v záhlaví Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb alebo písomne oznámenú inú adresu. V prípade, že dôjde k zmene adresy na doručovanie a Klient  túto zmenu neoznámi Dodávateľovi, Dodávateľ a Klient sa dohodli, že za doručenú sa považuje aj korešpondencia, ktorá nebola Klientom prevzatá a bola vrátená naspäť Dodávateľovi, a to dňom jej vrátenia Dodávateľovi ako odosielateľovi. Korešpondencia sa považuje za doručenú aj v prípade odmietnutia jej prevzatia Klientom, a to dňom odmietnutia jej prevzatia Klientom.

10.2 Doručovanie produktov

Produkty v papierovej forme je Klient oprávnený prevziať osobne u Dodávateľa, alebo na jeho žiadosť mu budú Doručené na ním uvedenú adresu doručenia spolu s daňovým dokladom prostredníctvom kuriéra alebo pošty. V tomto prípade je Klient povinný uhradiť poštovné a poistné za doručenie objednaných produktov/Kariet eDOXX Klientovi podľa aktuálneho Cenníka poštovného a poistného Dodávateľa. Karty eDOXX Klient nie je oprávnený prevziať osobne u Dodávateľa, a ani uhradiť poplatok za vydanie Karty eDOXX v hotovosti.

10.3 Pohľadávky

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti z uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb na tretie osoby aj bez súhlasu Klienta. Ide najmä o pohľadávky, ktoré vznikli Dodávateľovi z neuhradených faktúr resp. iných nesplnených povinností (záväzkov) Klienta.

10.4 Spracovanie údajov

10.4.1  Klient udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby naplnenia účelu Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v rozsahu údajov uvedených v Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb, najmä na štatistické účely Dodávateľa, na účely spracovania a vyhodnocovania informácií o využívaní produktov a služieb zabezpečovaných Dodávateľom.

10.4.2  Klient Dodávateľovi udeľuje súhlas s použitím jeho kontaktných údajov na registráciu v Zákazníckej zóne na webovej stránke  Dodávateľa www.doxxlistky.sk a  webovom portáli Dodávateľa www.edoxxlístky.sk a súhlas so zasielaním informačných a potvrdzujúcich e-mailov týkajúcich sa registrácie, objednávania a zasielania informácií zo Zákazníckej zóny, a tiež na marketingové účely, ktorými sa propagujú produkty a služby zabezpečené Dodávateľom.

10.4.3  Na účel spracovania osobných údajov zamestnancov Klienta, fyzických osôb konajúcich v mene Klienta a ďalších dotknutých osôb (ďalej len „Dotknuté osoby“), Klient ako prevádzkovateľ poveruje Dodávateľa ako sprostredkovateľa v zmysle ust. § 8 Zákona o ochrane osobných údajov spracovaním osobných údajov Dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na naplnenie účelu Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb, a na uplatňovanie práv a povinností Zmluvných strán, a to v rozsahu mena, priezviska, e-mailu, osobného čísla zamestnanca, poskytnutých Dodávateľovi Klientom. Dodávateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene Klienta od uzavretia Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb až do jej skončenia, najneskôr však do vysporiadania vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb. Klient udeľuje Dodávateľovi súhlas aj na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom inej osoby. Klient vyhlasuje, že pri výbere Dodávateľa ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Názov informačného systému v ktorom bude Dodávateľ spracovávať údaje Dotknutých osôb: informačný systém KIS, personalistika, štatistika, predaj a výkup produktov, a tiež systém webového portálu www.doxxlistky.sk. Dodávateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi Dotknutých osôb poskytnutými Klientom operácie v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov. Klient sa zaväzuje informovať Dotknuté osoby o poverení Dodávateľa na spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb.

10.5 Telefonické hovory

Klient je uzrozumený a udeľuje svoj súhlas s tým, že hovory na zákazníckych linkách Dodávateľa môžu byť zaznamenávané a obsah uchovávaný na záznamových nosičoch.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 05. 2016. Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP.

11.2 Platné a účinné VOP sú zverejnené na webovej  stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk.

11.3 Klient podpisom Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb potvrdzuje, že bol oboznámený z obsahom VOP Dodávateľa a ich obsahu rozumie. Klient uzatvorením Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb súčasne potvrdzuje, že svojich zamestnancov oboznámil s  obsahom VOP a Pravidlami používania Kariet eDOXX.

11.4 Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bez súhlasu Klienta zmeniť, opraviť, doplniť alebo nahradiť VOP a Pravidlá používania Kariet eDOXX. Zmenené, opravené, doplnené alebo nahradené VOP a Pravidlá používania Kariet eDOXX nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Dodávateľa www.doxxlistky.sk a týmto dňom sa stavajú záväzné pre Dodávateľa a Klienta.

11.5 VOP sa vzťahujú v celom rozsahu aj na Nezmluvných Klientov, pričom sa na Nezmluvných Klientov použijú primerane ustanovenia vzťahujúce sa na Klientov.

11.6 Ustanovenia Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb majú prednosť pred ustanoveniami VOP, a v prípade odlišností ustanovení Zmluvy a VOP sú rozhodné ustanovenia Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb.